Общи условия

за ползване на интернет сайта на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ САЙТА.

Като използвате Сайта или като щракнете върху поле или връзка, указваща, че приемате или се съгласявате с настоящите условия, вие всъщност декларирате своето съгласие, че приемате настоящите Условия за използване. Ако не сте съгласни с тях, не можете да използвате Сайта.

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД, с ЕИК 121308835, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Гюешево № 85, ет. 3 и потребителите на интернет сайта www.diapasonrecords.com (наричан по-долу „сайта”)

Чл. 2. Интернет сайта на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД, собственост на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД, включително поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайта на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайта информация, гледане на видео съдържание, информация за артистите, събитията, дейности и инициативи, предприети или подкрепени от „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД, слушане на радио, възможност за гласуване в определяне на класации, публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайта и други възможности, определени от „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД могат да бъдат променяни едностранно по преценка на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД.

(2) Потребителите имат право да ползват сайта единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайта, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайтовете на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД.

Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайта, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайта потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, които посещават настоящата интернет страница. Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайта, включително с отварянето на интернет страница от сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД публикува настоящите Общи условия на сайта си. „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД и има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта преди влизането им в сила.

Чл. 7. (1) Ползването на сайта на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите.

Чл. 8. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Обши условия, на съдържание от сайта може да става само с изричното разрешение от страна на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД.

Чл. 9. (1) С подаване на своя глас в класация на сайта, натискане на бутона “like”, публикуването на материали и/или коментари на някой от сайтовете на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД, описани в настоящите общи условия и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.

Чл. 10. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайта се определя от „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД. „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД има право да променя параметри и характеристики на сайтовете си, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нов интернет сайт или да закрива съществуващ. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 11. (1) Потребителите имат право да искат информация от „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД относно условията за ползване на сайта.

(2) Потребителите имат право да уведомяват „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 12 (1) „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(2) „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайта.

Чл. 13. (1) Интернет сайта на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД представлява защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет сайта на „„ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД съдържат информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайта могат да бъдат представени от „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на сайта на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия, освен нарушаване на договореностите между потребителите и „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Чл. 15. (1) „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание.

Чл. 16. Всички спорове между „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез медиация, преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 17. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

2021 © Всички права запазени - Diapason Records

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-3720-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ДИАПАЗОН РЕКЪРДС ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско финансиране.


Начало: 06.12.2021 г.

Край: 06.03.2022 г.